Skip to main content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: een door een Aanbieder geleverde serie van script die tezamen een website vormen

Aanbieder: de partij die de scripts op afstand levert

Afnemer: De afnemer van een website, zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aanbod: elke aanbieding van een website of dienst, zoals de Aanbieder die in zijn openbare aanprijzingen via zijn eigen website doet.

Prijs: totaalprijs van de aangeboden Informatiedienst, inclusief alle bijkomende kosten of, als dat niet mogelijk is, het tarief per dienst of per eenheid (bijv. een tijdseenheid)

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit en op de Overeenkomst zelf.
 2. De Afnemer zal te allen tijde online toegang kunnen hebben tot deze Algemene Voorwaarden, met de mogelijkheid deze op een eigen opslagmedium te bewaren. Deze voorwaarden zijn openbaar en in te verkrijgen op onze website.

ARTIKEL 3 – Het Aanbod

Het Aanbod bevat in elk geval de volgende informatie:

 1. Een duidelijke, waarheidsgetrouwe en zo volledig als redelijkerwijs mogelijke beschrijving van de te leveren dienst, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat er voor de Afnemer kosten zijn verbonden aan het afnemen van de dienst en waaruit voor de Afnemer duidelijk blijkt wat zijn rechten en plichten zijn.
 2. De Prijs en, indien van toepassing, de aard van de bijkomende kosten.
 3. De wijze van betaling

ARTIKEL 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot afname en levering van de dienst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het Aanbod.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Aanbieder de Prijs van de Informatiedienst niet wijzigen.
 3. Leveranties van betaalde diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer. Voor hetgeen ongevraagd wordt geleverd is de Afnemer geen betaling verschuldigd.

ARTIKEL 5 – Privacy

De Aanbieder treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen en voldoet overigens aan wettelijke regelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. Verder beschrijving van privacy is terug te vinden op onze website.

ARTIKEL 6 – Kwaliteit en Conformiteit

 1. De Aanbieder heeft de verplichting om alle redelijke middelen aan te wenden teneinde er voor te zorgen dat de dienst van passende technische kwaliteit is.
 2. De Aanbieder stelt alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om transparantie te geven ten aanzien van wachttijden en deze wachttijden te minimaliseren. Transparantie houdt in het verschaffen van alle informatie die de Afnemer nodig heeft om de dienst af te nemen.
 3. De Aanbieder draagt er zorg voor dat de door hem aangeboden dienst voldoet aan de in het Aanbod vermelde specificaties en de eigenschappen bezit die de Afnemer in redelijkheid mocht verwachten. De Aanbieder draagt er tevens zorg voor dat de door hem aangeboden dienst niet in strijd is met bestaande wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde gedragscodes

ARTIKEL 7 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Aanbieder nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Aanbieder ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Aanbieder per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

ARTIKEL 8 – Toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

ARTIKEL 9 – Garantiebepaling

 1. Op de geleverde website wordt een garantieperiode van 3 maanden gehanteerd. De onder de garantie vallende rubrieken zijn te vinden op onze website en voor een ieder openbaar.
 2. Uitgesloten van garantie zijn ontstane storingen die niet door toedoen van de Aanbieder zijn veroorzaakt.

Artikel 10 – Betalingsverplichting

Voorafgaand een levering wordt een contract met wederzijds goedkeuring ondertekent.

 1. De kosten verschuldigd voor de door de Aanbieder te leveren dienst, welke een bedrag van € 200,00 te boven gaan, dienen 50% vooraf te worden betaald tenzij dit uitdrukkelijk met wederzijds goedkeuren anders is aangegeven.
 2. De restant betaling dient uiterlijk 2 weken (10 werkdagen) na oplevering van de dienst door de Aanbieder te zijn ontvangen.
 3. Uitblijven van de betaling aan de Aanbieder kan tot gevolg hebben dat de dienst wordt stopgezet totdat het verschuldigde bedrag door Aanbieder is ontvangen.
 4. Indien als gevolg van punt 3 de dienst wordt stopgezet, heeft de Aanbieder ten alle tijden werkzaamheden uitgevoerd en hierdoor vervalt het recht op teruggave van gedane aanbetalingen aan de Afnemer. Hervatten van de dienst zal terstond plaatsvinden na het ontvangen van het verschuldigde restbedrag.
 5. Voor het afnemen van de strippenkaart is het totale bedrag vooraf verschuldigd zodra de eerste strippen worden gebruikt. Bij afname van een strippenkaart met meer dan 20 uur kan in overleg in delen worden betaald. Het gedeeltelijk betaalde saldo moet voldoende uren vertegenwoordigen om de opdracht uit te voeren.